Słowo Pasterskie na III Niedzielę Wielkiego Postu, 15 marca 2020 r.

przez | 16 marca 2020

Umiłowani Siostry i Bracia, Ludu Boży Świętego Kościoła Szczecińsko Kamieńskiego; Drodzy Kapłani, osoby życia konsekrowanego, oraz wszyscy diecezjanie i osoby aktualnie przebywające na terenie naszej Archidiecezji. „Daj mi pić” prosi Chrystus samarytańską niewiastę przy studni Jakubowej. Ta prośba rozpoczyna niezwykły dialog, w którym to sam Chrystus przedstawia się jako Źródło Wody Życia. To z Niego wszyscy możemy czerpać w obfitości. Ale On ujawnia, że zna tajemnice naszych serc i pragnie, byśmy wszyscy żyli w blasku Bożej Prawdy. Znak wody pojawia się w całych dziejach zbawienia. Nawet z twardej skały Pan pozwala Mojżeszowi wydobyć wodę życia, zdrowia i ocalenia. Powracamy do tego znaku w czasie Chrztu świętego, przyjmując wodę chrzcielną jako znak Chrystusowego Życia w naszej duszy i w naszym ciele. Odnawiamy to Życie, gdy wyznajemy wiarę. Potwierdzeniem tej przynależności do Chrystusa jest w praktyce Kościoła także woda święcona. Posługujemy się nią z wiarą, gdy pragniemy się duchowo oczyścić i umocnić oraz gdy pragniemy wezwać Bożej pomocy, opieki i ochrony w różnych sytuacjach naszego życia, szczególnie w trudnościach i doświadczeniach. Kusiciel doskonale wie, jak cierpliwie osłabiać tę naszą bliskość i jedność z Panem. Zaczyna nieraz od drobnych spraw. Trzeba mu powtarzać: idź precz, szatanie. Szatan jest bezradny wobec takiego wyrazistego i jednoznacznego człowieczego świadectwa wiary. On się tego wręcz panicznie boi. Nie bez podstawy mówi się, że ktoś się czegoś boi, jak diabeł święconej
wody. To dlatego w domach katolickich przechowywana jest i używana z wiarą woda, poświęcona przez kapłana i przekazana do użytku wiernych. Dlatego woda święcona pozostaje do dyspozycji wiernych także w kropielnicach przy wejściu do świątyń. Duszpasterze dbają, by była zawsze świeża i odnawiana przynajmniej raz w tygodniu. W razie potrzeby, woda w kropielnicach jest wymieniana dosłownie każdego dnia. Nie lękajcie się sięgać z wiarą po wodę święconą. Nie lękajcie się świątyni. Nie lękajcie się Kościoła. Otwórzcie na nowo Chrystusowi drzwi Waszych serc i myśli, Waszych wyborów i czynów.
Andrzej Dzięga
Arcybiskup Metropolita
Szczecińsko-Kamieński
2
Słyszymy dzisiaj słowa Chrystusa: Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie
będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody
wytryskującej ku życiu wiecznemu. Słyszymy też słowa: Ja mam do jedzenia pokarm,
o którym wy nie wiecie. /…/ Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, Który Mnie posłał
i wykonać Jego wolę. Chrystus mówi tu o łasce sakramentalnej, o życiu Bożym
w ludzkiej duszy, o Bożej mocy, Która jest w stanie każdego człowieka odnowić,
uzdrowić i uświęcić. Doświadczamy tej tajemnicy najsilniej w czasie przeżywanej
Liturgii Eucharystii, a najbardziej w momencie Świętego Zjednoczenia – Świętej
Komunii. Dlatego w zwyczajnych okolicznościach uczestniczymy osobiście
w niedzielnej i świątecznej Liturgii Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, kto
jest w stanie łaski uświęcającej – także przyjmując Go wprost do naszego serca, naszej
duszy, naszego ciała. Tylko nadzwyczajne okoliczności mogą zatrzymać ucznia
Chrystusa, aby nie uczestniczył osobiście w Świętej liturgii. Chrześcijanin nie może
bowiem żyć bez Eucharystii. Chrześcijanin bez Eucharystii umiera. Eucharystia jest dla
nas Życiem i Zdrowiem. Pokarmem dla ciała i dla duszy. Lekarstwem na ziemi
a jednocześnie początkiem Niebiańskiej Uczty. Nie lękajcie się Chrystusa, prawdziwie
Obecnego w konsekrowanej Hostii, czyli pod Postacią Chleba i pod każdą cząstką tej
Postaci. To jest ten sam Chrystus, do Którego podeszła niewiasta cierpiąca na krwotok,
mówiąca: bylebym się rąbka Jego szaty dotknęła, a będę zdrowa. Została uzdrowiona, bo
to było dotknięcie JEGO szaty. To ten sam Chrystus, Który widząc żebraka, od
urodzenia niewidomego, uczynił błoto i nałożył na jego oczy, a następnie polecił:
idź, obmyj się w sadzawce Siloe. A gdy ten się obmył – odzyskał wzrok. Nie dlatego
odzyskał, że ktoś nałożył mu jakieś błoto na oczy, ale dlatego, że to Chrystusowa dłoń to
błoto nałożyła. Chrystus uzdrawia wierzących nawet poprzez szatę naciskaną w tłumie,
nawet przez błoto, gdy JEGO WOLĄ jest nakładane. Trzeba tylko uwierzyć całym
sercem. Trzeba uznać, że to o NIEGO chodzi. Chrystus nie roznosi zarazków ani
wirusów. Chrystus rozdaje Świętą czystość i Życie, przywraca zdrowie.
Umiłowani. Trudny mamy czas w Polsce i w świecie. Nie należy dzisiaj pytać, kto
zgrzeszył, że pandemia się rozwija. Może być bowiem i tak, że Bóg chce nam dać Znak
nowej Mocy i nowego Życia, jeśli tylko my damy świadectwo naszego zawierzenia.
Ale mamy też świadomość poważnych grzechów. To są grzechy nasze – osobiste, i nasze
– polskie, i nasze – europejskie, i nasze – światowe. Wszyscy winniśmy zwrócić się na
nowo do Boga. Nie lękajcie się więc, tylko zachowajcie wiarę. Oto na naszych oczach,
przed maleńkim wirusem w koronie, padają w strachu nawet wielcy tego świata, ci sami,
co jeszcze przed chwilą z samym Bogiem i Jego Prawami gotowi byli walczyć.
A przecież Bóg jest ponad wirusem. Specjaliści niech szukają w tej sprawie
odpowiednich pomocy medycznych, a my trwajmy na modlitwie. Dlatego świątynie
pozostają u nas otwarte dla każdego, także do osobistej modlitwy, z zachowaniem
odpowiednich, rozumnych przepisów porządkowych. W zapowiedzianych godzinach
kapłani oczekują w konfesjonałach. A wszyscy ci, którzy z racji na kwarantannę
pozostają w domach, także mają czas na osobistą modlitwę, wyciszenie, nawrócenie
i zawierzenie. Dla nich pozostaje chwilowo szczery żal za grzechy, ze szczerą wolą
naprawy życia, oraz duchowa Komunia Święta, chyba, że – zgodnie z odpowiednimi
przepisami o duszpasterstwie chorych w czasie kwarantanny, poproszą kapłana do
swojego domu z kapłańską posługą. Do wszystkich natomiast skierowany jest dźwięk
kościelnych dzwonów, wzywający do codziennej modlitwy w domach i w świątyniach,
w podróży, a może także i w biurach, szczególnie w południe na Anioł Pański oraz
3
w Godzinie Miłosierdzia. Bardzo owocnym czasem staje się obecnie także godzina
20.30, gdy w świątyniach kapłani, gdy tylko jest to możliwe, trwają na modlitwie
różańcowej w jedności z Jasną Górą, kończonej Apelem Jasnogórskim, a wierni
dołączają do tej modlitwy tam, gdzie są. Wszędzie można się modlić i wszędzie należy
się modlić.
Jest to dobry czas, aby przed Panem Bogiem w pokorze uklęknąć, zachwycić się
NIM i adorować. Nie lękaj się, Siostro i Bracie, jeśli tylko możesz, przyjmować Świętej
Komunii na kolanach i do ust. Ta postawa dojrzewała przecież w Kościele świętym
poprzez wieki, jako najdoskonalsza forma przyjmowania Pana. Warto ją zachować
i z pietyzmem pielęgnować, podobnie, jak z pietyzmem podchodzą do świętych
czynności eucharystycznych kapłani – szafarze Świętej Komunii. Kapłani – aktem
osobistej wiary, duchowym rozmodleniem, wręcz adoracją, stosując też dokładnie
odpowiednie oczyszczenia i obmycia dłoni lub palców, są dla nas przykładem właściwej
postawy eucharystycznej. Oczywiście, Kościół Święty w określonych sytuacjach
dopuszcza również postawę stojącą. Na prośbę wiernego dopuszcza także Komunię
świętą na rękę, o ile prośba jest pełna wiary, dłoń dokładnie oczyszczona, a Ciało Pana
z pobożnością przyjmowane od razu, w obecności szafarza. Chodzi tu przecież o Ciało
Jezusa Chrystusa – o Jego Przenajświętsze Serce, Które w Komunii świętej
przyjmujemy. Proszę jednak wszystkich Was – jeśli nie zachodzą okoliczności
rzeczywiście nadzwyczajne – nie proście o Komunię Świętą na rękę, chociaż formalnie
macie w Kościele takie prawo. A Wy – Bracia kapłani – udzielajcie Komunii Świętej
zawsze z miłością i radością serca każdemu, kto z wiarą i czystym sercem o Nią prosi.
Miejmy dla siebie dużo zrozumienia i wdzięczności. Módlmy się za chorych,
zarażonych koronawirusem, za ich rodziny, a także za służbę zdrowia oraz
zaangażowane w zachowanie ładu i bezpieczeństwa służby publiczne. Módlmy się także
za innych, potrzebujących wsparcia: chorych na serce, na raka, na inne schorzenia, za
ginących w wypadkach drogowych, a także za potrzebujących nawrócenia. Patrzmy
uważnie na sąsiadów, bo może ktoś obok nas właśnie potrzebuje pomocy w zakupach
lub w załatwieniu jakiejś sprawy. Oto daje nam Bóg czas najbardziej szczególnych
rekolekcji, odprawianych bardzo osobiście, w głębi własnego serca. To czas na
modlitwę, post i jałmużnę. Skorzystajmy z owoców tego czasu dla pożytku własnej
duszy, dla duchowego dobra własnej rodziny, wspólnoty i całego narodu, prosząc Boga
o miłosierdzie dla nas i całego świata.
A poza tym – wszyscy musimy się jeszcze wiele modlić, aby wreszcie zakończyło
się w Polsce zabijanie nienarodzonych dzieci, traktowane jako metoda pozbywania się
problemów, oraz by zaczęła się pełna ochrona zdrowia i życia każdej niewiasty
i każdego mężczyzny, także każdego dziecka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Dopiero
wtedy będziemy mogli ufnie prosić Pana o Święty Dar Jego Błogosławieństwa nad naszą
Ojczyzną.
Na te szczególne Dni Świadectwa Wiary, na zmaganie o Bożą Prawdę i o Bożą
Sprawę, na czas nawrócenia i rozmodlenia, z serca wszystkim Wam błogosławię: W imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
+ Andrzej Dzięga
Arcybiskup Metropolita
Szczecińsko-Kamieński